Användarvillkor Digiviterv 1.2 Uppdaterade 2014-11-10

Allmänna villkor för arrangörer

Ulrikehill AB erbjuder under namnet Digiviter en webbtjänst för att skicka inbjudningar, hantera anmälningar och skicka ut biljetter samt kringtjänster till detta. Digiviter tillhandahåller det tekniska systemet och tar ej ansvar för användares åtaganden eller arrangemangs genomförande.

Personuppgifter

Genom att registrera sig accepterar användaren att Digiviter lagrar alla angivna uppgifter (personuppgifter likväl som andra uppgifter), i enlighet med Svensk lag.

Digiviter hanterar kontaktuppgifter åt våra användare men distribuerar aldrig kontaktinformation, adresslistor eller annan information som användare använder i vårt system till tredje part utan uttryckligt medgivande.

E-postadresser och annan kontaktinformation som sparas i Digiviters system kommer ej användas av Digiviter utan enbart till det som användaren själv vill, som skicka inbjudningar, påminnelser etc.

Användaren åläggs att hantera personuppgifter som samlas in med Digiviter med största försiktighet och följa svensk lagstiftning.

Information på Digiviter

Digiviter tar ej ansvar för den information som användare av systemet väljer att skicka ut. Skulle någon form av olaglig information påträffas kommer denna genast att tas bort och eventuell polisanmälan göras.

Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs.

Användande av systemet

Digiviter får ej användas för att sprida oanmäld reklam till fysisk person eller information som strider mot svensk lag.

Meddelanden som skickas genom systemet skall vara kopplade till arrangemang som ordnas.

Användaren är införstådd med att Digiviters webbtjänst endast får användas för lagliga ändamål och användaren åtar sig att hålla Digiviter (Ulrikehill AB) skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Digiviter med anledning av användarens användning av webbtjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Skyldigheter för arrangörer

Arrangörer har skyldighet att beskriva arrangemanget korrekt och hålla sin information uppdaterad. Arrangörer har alltid fullt ansvar för sin publicerade information. Denna information får inte bryta mot gällande lagar och bestämmelser eller vara falsk, felaktig eller vilseledande. Den får heller inte ha som avsikt att ändra Digiviters funktionalitet.

Arrangörer måste själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för arrangemanget, samt i förekommande fall betala dessa.

Arrangörer som via Digiviter sålt anmälningar är skyldig att genomföra arrangemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger.

Då arrangören tvingas ställa in ett arrangemang ska arrangören omedelbart informera både köparna och Digiviter om detta, och så snart som möjligt rådgöra med Digiviter om återbetalning till köparna.

Digiviter vill garantera de som bokar biljetter/platser att arrangemanget genomförs. Vid inställda arrangemang, eller då en köpare ej fått den utlovade platsen/biljetten eller liknande som köparen betalat för, är arrangören alltid skyldig att ersätta varje köpare det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte service- och administrationsavgifter.

Avtal, pris och giltighet

För att få använda webbtjänsten Digiviter måste användaren acceptera våra allmänna villkor (dessa). Väljer användaren att uppgradera sitt konto eller ett arrangemang utgår en kostnad som faktureras i förskott eller efterskott. Betalningsperiod kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis och specificeras vid beställningstillfället. Alternativ för betalningsperiod kan variera beroende på betalningslösning. Abonnemang förlängs löpande tills en skriftlig uppsägan kommer in, då avslutas tjänsten till närmsta månadsskifte efter gällande betalningsperiod, eller senare enligt önskemål. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift. Vid uppgradering av arrangemang sker fakturering normalt efter arrangemangs genomförande, men kan vid större arrangemang även faktureras före.

Då användaren tar emot betalningar via Digiviter utgår en avgift. Denna avgift debiteras per plats, dvs för en bokning med 2 deltagare tas 2 avgifter ut. Gällande avgift finns angiven på siten.

Användaren bestämmer själv pris och tillgängliga platser och är ansvarig för detta. Betalning av biljetter sker genom Payex, PayPal eller Payson och försäljningsintäkter går direkt in på det angivna kontot.

Digiviter har rätt att dra av sina avgifter från försäljningsbeloppet innan det förs över till arrangörens Payson- eller PayPalkonto. För detta ändamål används så kallade "kedjade betalningar", där en inbetalning delas mellan två parter. Då användaren använder Payson eller PayPal för betalningshantering kan Digiviter inte hållas ansvarigt för några penningflöden. Digiviter kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella tekniska fel som drabbar penningflöden, oavsett om dessa fel uppkommer hos Digiviter eller hos Payson eller PayPal. Användaren är skyldig att själv kontrollera den tekniska implementationen för penningflöden, tex genom att regelbundet följa sina försäljningsintäkter samt att själv genomföra testbetalningar.

Digiviters ansvar

Digiviter är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser.

Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av avtalet.

Digiviter är ej skadeståndsskyldig om någon gör intrång i våra datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

Driftavbrott

Digiviter strävar efter att alltid vara i drift, dock kan driftavbrott ske. Skulle driftavbrott ske och information gå förlorad utgår ingen ersättning och Digiviter friskriver sig från allt ansvar.

Vid planerade driftavbrott meddelas användare i god tid så att ingen information skall gå förlorad.

En användare ska alltid, oberoende av problem som eventuellt föreligger Digiviter, i möjligaste mån utföra sina skyldigheter gentemot deltagarna.

Arrangemang

Arrangemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Digiviter. Skulle sådant arrangemang ändå publiceras har Digiviter rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, ta bort arrangemanget. För arrangemang som bryter mot ovanstående och tas bort är arrangören skyldig att bekosta återbetalning till varje köpare av det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter.

Avstängning

Digiviter förbehåller sog rätten att stänga av användare som uppträder oetiskt, förstör för andra eller nyttjar Digiviter-systemet på otillbörligt sätt.

Upphovs- och Immateriell rätt

Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Digiviter överlåts till användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Digiviter, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Digiviter.

Cookies

Digiviter använder cookies (kakor). En cookie är en liten fil som webbläsaren får från systemet. Denna används för att spara information om var du har varit och dina tidigare svar för att underlätta för dig.

Det går att stänga av cookies i webbläsaren, så att användaren inte använder sig av cookies. Detta stänger dock också av en del funktionalitet.

Ändringar i detta avtal

Digiviter har rätt att ändra dessa villkor eller i Digiviters avgiftsstruktur efter att ha lämnat meddelande om detta på Digiviter.com. Ändrade villkor och avgifter kommer att tillämpas på nya evenemang från dagen för införandet på Digiviter.com.

Copyright © 2017 Digiviter. Est 2009.